Monthly Archives: มีนาคม 2023

เจาะลึก. . . .ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ไม่ยากเกินความสามารถ)

ในแวดวงคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาในเวลานี้ มีเรื่องราวให้เร […]

กระบวนการจำที่มีผลต่อ “ความจำ” ของเด็กปฐมวัย

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในห้องเรียนจะให้ประสบค […]

พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย         […]

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะ

ตั้งแต่แรกคลอดนั้น บุคคลสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลเด็กปฐมว […]

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในปัจจุบันการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นงานที่ครูปฐม […]

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2P4E สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการ […]