จัดทำตำราและหนังสืออย่างไรให้”โดนใจ”ผู้ประเมิน

การดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศา […]

เจาะลึก. . . .ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ไม่ยากเกินความสามารถ)

ในแวดวงคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาในเวลานี้ มีเรื่องราวให้เร […]

มุมมอง “จิตสาธารณะ” : ศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจ

         ความเจริญด้านเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อบุคคล […]

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564

อ่านบทความ

รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

                                                        […]