ความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปร […]

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในปัจจุบันการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นงานที่ครูปฐม […]

ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยากับการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

    ระบบประสาทและสมองเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกาย แต่ทําหน […]

การกําหนดปัญหาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

  จุดเริ่มต้นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับปฐมวั […]

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ Executive Functions Development of Kindergarten Students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood) Experienced in Storytelling Activities, Rhythmic Movement Activities and Creative Art Activities

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพ […]

การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

ในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีการกำหนดจุด […]