รศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ Executive Functions Development of Kindergarten Students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood) Experienced in Storytelling Activities, Rhythmic Movement Activities and Creative Art Activities

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปร… Read More »พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ Executive Functions Development of Kindergarten Students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood) Experienced in Storytelling Activities, Rhythmic Movement Activities and Creative Art Activities