Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2024

สมรรถนะในยุคการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาวิชาชีพครู (2)

การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนจะส าเร็จได้นั้นสมร […]

สื่อออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด : Kahoot เพิ่มสีสันให้ห้องเรียน

Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถสร้าง […]