รู้จักการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที

                      การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่ […]

“รู้จักปูนน้ำอ้อย : ปูนฉาบผนังโบราณ องค์ความรู้สำหรับ การอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญในประเทศไทยใน 2 นาที”

             น้ำตาลโอวทึ้ง ส่วนผสมสำคัญสำหรับการทำปูนน้ […]

รู้จักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นข้อมูลเชิงคุณล […]

การจัดการความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี* The Knowledge Management for Traditional Thai Mural Paintings*

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/oarit/article/dow […]