Monthly Archives: มีนาคม 2021

การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบตั […]

การออกแบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช ้ บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การวิจัยรูปแบบวิจัยและพัฒนาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิ […]