Monthly Archives: สิงหาคม 2022

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ Executive Functions Development of Kindergarten Students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood) Experienced in Storytelling Activities, Rhythmic Movement Activities and Creative Art Activities

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพ […]

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้นาชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ […]

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับปัจ […]

ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมิน […]