การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้นาชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ […]

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับปัจ […]

ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมิน […]