Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว […]

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเ […]

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัด ประเมิน และ วิจัยทางการ ศึกษา คณะ ครุศาสตร์ …

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/vie […]

แนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไส้กล่องกระดาษ

วิภาวรรณ นิยมเวช, จาตุรงค์ สาระวงศ์, นุกูล สาระวงศ์ และ […]

สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่: สภาพการณ์และความเป็นไปได้ในประเทศไทย

บทคัดย่อ กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เทคโนโลยี […]

พัฒนาการและปัญหาของข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามมาตรา 32/3 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและไทย

บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคว […]