ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนเหนือ

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/vie […]

คุณลักษณะผู้นำแบบความไว้วางใจที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/vie […]

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ […]

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว […]

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเ […]

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัด ประเมิน และ วิจัยทางการ ศึกษา คณะ ครุศาสตร์ …

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/vie […]