Monthly Archives: กันยายน 2021

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน 800,000 บาท หน้าที่: อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสู่ตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

https://link.bsru.ac.th/70b https://anyflip.com/zwwfz/y […]

กับแกล้มบริหารคน : ระบบกําหนดตําแหน่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

บทความเผยแพร่ออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ของ มบส. 2/2564

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะก […]

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลัก […]

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต […]

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่บางกะเจ้า

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่บางกะเจ […]

วัฒนธรรมดนตรีมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัฒนธรรมดนตรีมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบ […]