กับแกล้มบริหารคน : ระบบกําหนดตําแหน่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

บทความเผยแพร่ออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ของ มบส. 2/2564

กับแกล้มบริหารคน : การประเมินค่างานในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บทความเผยแพร่ออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ของ มบส. 2/2563