World Population Trends — 2023.

มีการคาดการณ์แนวโน้มประชากรว่าต้องใช้เวลากว่าแสนปีหรือมากกว่าที่ประชากรโลกจะเติบโตถึงตัวเลข 1 พันล้านคน

อ่านต่อ