สมรรถนะในยุคการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาวิชาชีพครู (2)

การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนจะส าเร็จได้นั้นสมร […]

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศในระบบการศึกษา

บทคัดย่อ           การที่องค์กรหนึ่งองค์กรจะได้รับรางวั […]