ลักษณาการและบทบาทหน้าที่ “ความชราภาพ”ของพระโพธิสัตว์ ในอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณาการและบทบาท […]

เนื้อหาการประทุษวาจาในอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาการประทุษว […]

โครงสร้างภาพและการเล่าเรื่อง: ศิลปะส่องสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม พุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิกถากับจิตรกรรมฝาผนัง วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างภาพและกา […]

ความเชื่อและการประกอบสร้างภาพลักษณ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Beliefs and Image Construction of Somdej Chaophraya Borom Maha Sri Surywongse (Chuang Bunnak) from Personnel in Bansomdejchaophraya Rajabhat University

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อต่อการป […]

กำนลครูกำนัลคุณ : รวมบทความคัดสรรด้านเพลงพื้นบ้านเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ปูชนียาจารย์ด้านเพลงพื้นบ้านศึกษาของไทย ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา อาจารย์เอนก นาวิกมูล / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

    บทไหว้ครู “ตามรอยครู บูชาคุณ” / โอฬาร ร […]

การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร: การลำดับเนื้อหาและลักษณะสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม Phetchaburi Shadow Puppetry Prompts: Content Sequence and Socio-cultural Reflection

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลำดับเนื้อ […]

การตัดสินบนในพิธีกรรมแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชร Vow Ending in a Ceremony of Vow Fulfilling by Petchaburi Shadow Puppetry

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินบน […]

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของวรรณกรรมในบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น Phetchaburi Shadow Puppetry Literature: Literary Genre in Context of Local Entertainment

     วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณกรรมหนัง […]

ลักษณะพระโพธิสัตว์จากคัมภีร์พุทธประวัติ ตอน “ผจญมาร” ตามแนวคิดแบบเถรวาทและมหายาน The Characteristics of Bodhisattva from the Scriptures of Buddha’s Story of “Subduing Mara”: A Comparative Study between Theravada and Mahayana Beliefs

     บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพระโพธ […]

รายงานการวิจัยเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: เพลงพื้นบ้านภาคกลาง The Resesch Project Report of Collect and Storage of Intangible Cultural Heritage: Folk Song in Central Thailand

     โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธ […]