การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาครู

https://link.bsru.ac.th/lu1

Nuttamon Punchatree, Tanaput Chancharoen and Jittawisut Wimuttipanya. (2019). The Evaluation of Bachelor of Education Program (Revised Curriculum in 2012) of the Faculty of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Asian Administration and Management Review (AAMR). Political Science Association of Kasetsart University, Bangkok: Thailand, Vol.2 No 1, January – June 2019, pp. 214 – 225.

https://link.bsru.ac.th/ltv

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 63-74.

https://link.bsru.ac.th/ltt

คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/artic […]

ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พนัส จันทร์ศรีทอง และ สุภาพร ศรีหามี. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), 164-175.

https://link.bsru.ac.th/lu6 บทคัดย่อ การวิจยัน้ีเป็นการ […]