การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สําหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและ กระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอเครื่องต้นแบบสําหร […]

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมก […]

การพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายสําหรับส่งออกข้อมูลเครื่องมือแพทย์ จากโปรแกรม RMC2012 และนําเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ WebMEt

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่วนต่อขยายสํ […]