Popular and Colorful Expressions or Idioms Used in Thailand Politics

เมื่อจะกล่าวถึงประเด็นร้อนในสื่อต่างๆ คงหลีกหนีไม่พ้นกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแซงทุกโค้ง ในฐานะครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีความรู้สึกสนุกที่จะได้หยิบยกสำนวนที่ใช้ในการเมืองไทยตอนนี้ ซึ่งจะเน้นไปที่ประเด็นหลักและสถานการณ์สำคัญบางประการที่ปรากฎ ต่อไปนี้เป็นสำนวนที่เป็นไปได้ที่ได้สำรวจและนำอภิปรายให้ฟังกัน

https://medium.com/@parichart.su/popular-and-colorful-expressions-or-idioms-used-in-thailand-politics-ce5cdc5dd85e