Entrepreneurial Autonomy

Image credit: Shutterstock 4PM Production

ผลการวิจัยจำนวนหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ใช้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการสามารถฝึกฝนผู้คนให้ยอมรับความเป็นอิสระ งานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาบทบาทของนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้ประกอบการ โดยนักวิจัยสรุปว่า “ความต้องการความเป็นอิสระ” รัฐบาลอาจออกแบบนโยบายทางการศึกษาเพื่อกำหนดความเชิงบรรทัดฐานของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดรับแนวคิดและความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาจนถึงระดับหลังจบมัธยมศึกษาตอนต้น >> คลิก!!อ่านบทความวิจัยฉบับเต็ม