การยับยั้ง Pythium aphanidermatum สาเหตุของโรคแง่งเน่าในขิงด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ Inhibition of Pythium aphanidermatum Causing Rhizome Rot in Ginger by Antagonistic Bacteria

     โรคแง่งเน่าที่มีสาเหตุมาจากราก่อโรคส่งผลเสียต่อผลผ […]

ผลของแป้งข้้าวดััดแปลงต่่อการรอดชีีวิิตของโพรไบโอติิกส์ Lactiplantibacillus plantarum BL60a ในเยลลี่ซิินไบโอติิกส์ ผสมข้้าวหมาก

อาหารที่่มีโพรไบโอติิกส์์เป็นองค์์ประกอบจััดเป็นอาหารเพ […]