สถิตย์ พันวิไล, จรัญ ประจันบาล และวิชัย ปทุมชาติพัฒน์. (2562). ลักษณะเชิงปริมาณของพืชถิ่นเดียวและสถานการณ์ของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานในป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 10(2), 272-287.

สถิตย์ พันวิไล, รดีกร อัครวงศาพัฒน์, ชนิตา นภาสวัสดิ์. ฤทธิ์ต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดชั้นน้ำของพืชสมุนไพรและพืชถิ่นเดียวในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 29(5), 766-778.