แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะการแสดงโนราในรูปแบบผสมผสาน Guidelines of Blended-Learning for Nora Dance. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม .วิทยาลัยลงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน้า 178-192

https://drive.google.com/file/d/1vSow9UdJfVX7gu5eVl1D4p […]

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด อุณากรรณแต่งตัว The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tang Tua.การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่10 ประจำปี 2564”คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

https://drive.google.com/file/d/1gAV9U1WKg3bARfaB1rwMN3 […]

รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

https://drive.google.com/file/d/1–4u9XJWsD8EreBLV […]