วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้

จากความหมายของคำว่า “การวัดผล” (Measurement) ที่ว่า การ […]

ถามอย่างไรให้ผู้ตอบใช้ความคิดขั้นสูงกว่าความจำ

                  การถามเป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้พัฒนาค […]

การเขียนคำอธิบายระดับคะแนนสำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมทักษะพิสัย

             การวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทําได้โดย […]