การศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างด้วยงบเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปีงบประมาณ 2560)

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากรอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปีงบประมาณ 2564)