ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างในการศึกษา : ChatGPT ในบทบาทของเครื่องมือทางการศึกษา (Generative AI in Education: ChatGPT as an educational tool)

https://medium.com/@jutima.me/ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างใ […]

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/vie […]