ระบบการเสริมสร้างศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา สู่การเป็น “นวัตกรน้อย” Systems for empowering innovative thinking of primary school students to become a “little Innovator”

https://drive.google.com/file/d/1nW6UhrdCL2OqpYp3FkuZsp […]

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุค New Normal เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาครู The Development of Instructional Model Based on Blended Learning of New Normal to Enhance the Competency of Learning Management Design Based on Active Learning for Student Teacher

https://edujournal.bsru.ac.th/storage/1420/07%E0%B9%81% […]