บทความวิชาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู (ภาค2 ภาคต่อ version revised 2)

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวใ […]

5 สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหมดไฟในการทำงานที่มีต่อบุคลากรการท่องเที่ยวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวเร่งทำให้บุคลากรการท่องเที่ยวหลายคนในยุคดิจิทัลยิ่งต้องเสียสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่เคยมีไป

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (29 กรกฎาคม 2563, ออนไลน์) วิเคราะ […]

รับมือย่างไรเมื่อรู้ตัวว่า หมดไฟในการทำงาน (burnout) ? และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่จะช่วยสร้างจัดการระบบสังคมให้พนักงานไม่หมดไฟในการทำงาน (BURNOUT)

บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาภาวะวิกฤติหมดไฟในการทำงาน (BU […]

บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรัก

บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความร […]