กลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อสื่อแนวคิดความดีงาม และความเท่าเทียมของมนุษย์ : ลำนำขับขานวิจารณ์บทเพลง

     บทเพลงเป็นกวีนิพนธ์ประเภทเรื่องเล่าที่ใช้ภาษาอย่าง […]

การสืบทอดแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา มนุษย์” ในมิติมนุษยศาสตร์ จาก “พระบรมราโชวาท” “พระมหาชนก” และ “ทองแดง”

    บทความนี้ มุ่งศึกษาแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชาด้าน […]

โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา THE SIGNIFICANCE OF FEMALE’S WISDOM: THAI LITERALFEMALE IMAGES IN PRIMARY RATANAKOSIN ERA WITH SUPPORTED EDUCATIONAL FACTORS

     บทความนี้มุ่งศึกษาภาพลักษณ์อันโดดเด่นของตัวละครหญิ […]