กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์สาธุการในพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช Dance Patterns in Pleng Na Pat Sathukarn in the Royal Worship of Phra Siam Devadhiraj

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน […]

การแสดงบทบาทข้ามเพศ: แนวคิดนอกกรอบเพศภาวะและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการข้ามเพศ Cross-Gender Acting: The Concept Beyond Gender Key Factors Influencing Transgender

     บทความวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดง […]

การใช้สัญญะเพื่อสื่อเนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” The Use of Signs to Convey Content of Encouragement in Facebook Fan Page “Kiw Tum”

    บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะเนื้อหาการให้กำลังใจแล […]

“นวดไทย” คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเเพทย์เเผนไทย “NUAD THAI” The Value of Thai Traditional Medicine as an Intangible Cultural Heritage

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่า […]

เเนวทางการสืบทอดคุณค่าวรรณศิลป์สำนึกเพื่อพัฒนามนุษย์: บทเพลงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณค […]

การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

     การวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เเละงาน […]

กลวิธีการอ้างถึงในรวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่น ๆ ของแดนอรัญ แสงทอง Allusion Technique “A-So-Ra-Pit and other Short Stories Collection” of Daen Aran Saengthong

    รวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑๒ เรื่อง […]

ภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประกอบสร้างลีลาการแสดง Life Presentation of U-Thong Ethnic Groups in Suphanburi Province: A Construction of Performing Styles

    วิถีชีวิตเเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง […]

การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์พ […]