บทความในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยศิลปะโพลีกอน

สลิลดา มาลัยศรี. (2563). ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยศิลปะโพลีกอน.  ใน บทความงานสร้างสรรค์-วิจัย-นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ “การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 2”, 29 พฤษภาคม 2563, ประเทศไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 329 – 336.