Single View Blog 2
ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์

บทความ

ศิลปะตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 :  จากป๊อบอาร์ตสู่การเปลี่ยนแปลงแบบนิวเรียลลิสม์
ศิลปะตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 : จากป๊อบอาร์ตสู่การเปลี่ยนแปลงแบบนิวเรียลลิสม์
ศิลปะตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 : จากออพอาร์ตสู่การเปลี่ยนแปลงแบบมินิมอล
ศิลปะตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 : จากออพอาร์ตสู่การเปลี่ยนแปลงแบบมินิมอล