Single View Blog 1
รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านหลักสูตรและการสอน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล.(2548). การพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2550). การพัฒนารูปแบบการสอน องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสู่ผู้เชี่ยวชาญการสอน. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2557). คู่มือการขอกำหนดตำแหน่างทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2558). เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื่องมือสำคัญของผู้สอนและผู้เรียน. กรุงเทพฯ :      โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2560). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

_____.(2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด.

_____. (2563). ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์            ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ตำรา

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล.(2558).สัมมนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด.

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ธนภัทร จันทร์เจริญ ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ แฝงกมล เพชรเกลี้ยง พัชรีภรณ์ บางเขียว ภิญญาพัชญ์            ปลากัดทอง วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมินกูล อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และสิริกร โตสติ (2563). การพัฒนาหลักสูตร. โรงพิมพ์ หจก.วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

งานวิจัย

สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล.(2559).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558- มกราคม 2559).

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล.(2561).รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา.   งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2560).

บทความวิจัย

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล.(2561).รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. ครุศาสตร์สาร 12 (1) (มกราคม-มิถุนายน). 267-293.

รางวัลที่ได้รับ

2559  รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559  โครงการสร้างค่านิยมองค์กร "MORALITY"

2563  รางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ