Single View Blog 1
ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ด้านการบริหาร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2548-2550
คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2550-2554
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2556-2561
คณะกรรมการโรงเรียน โรงเรียนสาธิต มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2550-2554 และ พ.ศ.2556-2561
ประธานสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน(ปริญญาโท) พ.ศ.2548-2554
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ. ชื่องานวิจัย
2530การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพวิชางานเลือก ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
2540การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบทเพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2549การศึกษาบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำนักศึกษาและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
2554การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาสังคม โดยการสร้างความกระจ่างค่านิยมและการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2559 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำวิจัยร่วม
2561รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2564 การติดตามและประเมินผลตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นคณะทำงานวิจัย
2565 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากวิธีปฏิบัติของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นคณะทำงานวิจัย

ตำรา

2547การนิเทศการศึกษา
2558-2563 สัมมนาหลักสูตรและการสอน มีการปรับปรุงและจัดพิมพ์ 3 ครั้ง
2562-2563 การพัฒนาหลักสูตร เป็นคณะร่วมเขียน ซึ่งมีการปรับปรุงและจัดพิมพ์ 2 ครั้ง

 

หนังสือ

ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ หมายเหตุ
2548การพัฒนาหลักสูตร: องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา
2550การพัฒนารูปแบบการสอน: องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสู่ผู้เชี่ยวชาญการสอน
2557คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ
2559การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา
2559เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื่องมือสำคัญของผู้สอนและผู้เรียน
2561จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน
2563ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2564การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2564การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะเฉพาะ
2565หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ

 

รางวัลที่ได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “คณบดี คณะครุศาสตร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่และมุ่งมั่นจรรโลงคุณภาพการศึกษา” ปี พ.ศ.2555 จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้อุทิศและสละเวลาเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ” ในโครงการ ฯ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2558
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้อุทิศและสละเวลาเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ” ในโครงการ ฯ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2559
โล่เกียรติยศ “ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559” จากโครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โล่เกียรติยศ “ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562” จากโครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โล่เกียรติคุณ “รางวัลคนดี ศรีสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2563” จากสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์
พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561
พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 1 ข วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ประจำปี 2563 มหาวชิรมงกฎ ให้แก่ นายวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
โล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2565 ” จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านวิชาการอื่น ๆ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2556-2561
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2548-2550 พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2556-2561
เลขานุการกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน