Single View Blog 2
ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

บทความ

จัดทำตำราและหนังสืออย่างไรให้"โดนใจ"ผู้ประเมิน
เจาะลึก. . . .ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ไม่ยากเกินความสามารถ)
มุมมอง “จิตสาธารณะ” : ศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564
เทคนิคในการทำผลงานทางวิชาการ : เทคนิคพื้นฐานสำหรับการทำผลงานวิชาการ
รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา