Single View Blog 1
ดร.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ชำนาญการศุลกากร Customs Specialist  NO. 2530  (สามารถ สอนเรื่อง กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร แหล่งกำเนิดสินค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษี พิธีการศุลกากร การนำเข้าและส่งออกสินค้า และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน  7 ปี)

การจัดการงานขนส่งและการกระจายสินค้า (ประสบการณ์การทำงาน 14 ปี)  มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

การจัดการอาชีวิอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านหลักสูตร จป.วิชาชีพระดับบริหาร จป.วิชาชีพระดับหัวหน้างาน จป.วิชาชีพพนักงาน จากหน่วยอบรมและปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง บ.เซฟสิริ

การจัดการคลังสินค้า (ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี)

สอนเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ขนส่ง และคลังสินค้าได้แบบปฏิบัติการ

การผลิตและปฏิบัติการภาคปฏิบัติการ ประสบการณ์ 9 ปี

เอกสาร ที่เตรียมทำตำรา การจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  การจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก  หนังสือเทคนิคปฏิบัติการงานขนส่ง งานคลังสินค้า และงานชิปปิ้งแนวใหม่

การค้นหาความรู้ในเรื่องพิธีการศุลกากร อ ธีร์วรา 21 พย 64

https://youtu.be/IdVS664br44

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

พ.ศ. 2563 โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2563 โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของแหล่งทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

พ.ศ. 2563  แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด Service Quality Management of Wet Markets (Received: Feb 28, 2020 Revised: June 5, 2020 Accepted: June 16, 2020) หน้าที่ 131-146 วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

พ.ศ. 2562 ความสัมพันธ์เชิงหตุและผลของโซ่อุปสงค์  (Demand Chain)  และโซ่อุปทาน   (Supply Chain) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain)

พ.ศ. 2561 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด กรณีศึกษา เพกาซัส โกลบอลเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้า PSCI- 349

พ.ศ. 2561 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชลิดา โป๊ะมา อรพรรณ บุรีวชิระ และธีร์วรา บวชชัยภูมิ  PSCI -280

พ.ศ. 2560    ธีร์วรา บวชชัยภูมิ,นิลุบล ศิวบวรวัฒนา. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลุกค้าและซัพพลายเอ่อร์อย่างยั่งยืน, วารสารชุมชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560)

http://rdi.nrru.ac.th › images › journal 

พ.ศ. 2552 ศึกษาวิจัยกระบวนการการบรรจุภัณฑ์สินค้าสาหรับการขนส่งสินค้าทางเรือด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ (Packing process Analysis of Sea Transportation by containers สาระนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2559 วิธีการทำงานในตำแหน่งเช็คเกอร์ สำรวจ ชิปปิ้ง (How to Practice - Checker – Survey - Shipping ) ; พิมพ์ครั้งที่  1  กรกฎาคม 2560, ทริปเพิ้ล กร๊ป,  กรุงเทพฯ,ISBN :978-616-413-8773

พ.ศ. 2565 รูปแบบนวัตกรรมการจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่ม - ThaiJO
https://so04.tci-thaijo.org

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชีวิต

ของขวัญจากฟ้าลิขิต

มีความสำเร็จด้านการศึกษา

คือ รางวัลความสำเร็จที่มาจากความอดทน อดกลั้น ปรับตัวให้อยู่ได้ภายใต้แรงกดดัน

ผลงานอื่นๆ

พ.ศ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากร ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พ.ศ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งจาก โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  จ.สมุทรสาคร กลุ่มงาน ปลาจิ้งจง

พ.ศ. 2564  อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา LOG240 กฎหมายกรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ วิชา LOG448 การจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ภาคเรียนที่ 2.2563

พ.ศ. 2563  วิทยากร ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจแรกเริ่ม (Startup) ให้กับนักศึกษา

พ.ศ. 2563   วิทยากร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ ช่างสำรวจ

พ.ศ. 2562 วิทยากร เรื่อง การจัดการระบบการผลิต การจัดการระบบขนส่ง การจัดการคลังสินค้า วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท ดวงสิริ คอสเมติกส์ จำกัด

พ.ศ. 2562-2563    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2556-2560     รองประธานศูนย์ยุทธศึกษาโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2559-2563      คณะกรรมการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2558-2559     กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2558  กรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2559 กรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2558-2559 กรรการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2562  วิทยากร เรื่อง “พิกัดอัตราศุลกากร” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562  อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชา LOG486 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร ภาคพิเศษ 2/2562 ; วิชา LOG240 กฎหมายกรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562  จนถึง 5 เมษายน 2563 (วันอาทิตย์) (เลขที่มกส -LOG044/2562)

พ.ศ. 2562  วิทยากร CS And J Service Limited Partnership Ltd. วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561   วิทยากรหลักสูตร “ตัวแทนออกของมาตรฐาน รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม -วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

พ.ศ. 2561  วิทยากร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ผ้าขาวม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ.2559 วิทยากร สอนวิชาการจัดการคลังสินค้า ที่ อาชีวศึกษา นครปฐม โครงการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตร่วมกับอาชีวศึกษา นครปฐม (สอน 5ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง)

พ.ศ.2559  อาจารย์พิเศษสอน วิชาการประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง เดือน กันยายน-ตุลาคม ที่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2559    วิธีการทำงานในตำแหน่งเช็คเกอร์ สำรวจ ชิปปิ้ง (How to Practice - Checker – Survey - Shipping ) ; พิมพ์ครั้งที่  1  กรกฎาคม 2560, ทริปเพิ้ล กร๊ป,  กรุงเทพฯ,ISBN :978-616-413-8773

พ.ศ.2559  วิทยากร การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก 3 รุ่น 6 วัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เขตวัดธาตุทอง) สถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 22-23 เมษายน 2559, 12-13,18-19 พฤษภาคม 2559 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2559 คณะทำงานทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2559-2562 ที่ 1/2559
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

พ.ศ. 2559    กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คำสั่งที่ 766/2559

พ.ศ.2558    ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  คำสั่ง เลขที่ วทส.0503/0010 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

พ.ศ.2558   คณะทำงานจัดทำร่างวิธีการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามสมรรถนะกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสิตกส์และซัพพลายเซน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก สาขาพนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน จาก สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (หนังสือเชิญ ที่ Tlaps/241/2558)

พ.ศ.2558  คณะทำงาน ทรัพยากรบุคคลด้านด้นโลจิสติกส์และการรองรับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายนโยบายภาครัฐฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ฉบับที่ 17/2558

พ.ศ.2558 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ   บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก คำสั่งกรมขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

พ.ศ. 2556  ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก คำสั่งกรมขนส่งทางบก ที่ 505/2556 คำสั่งแต่งตั้ง (ลำดับที่ 53) ตรวจประเมินที่ บริษัท บริษัท เกรททรานสปอร์ต จำกัด ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่าวเพชรทรานสปอร์ต (จ.อยุธยา)ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด (สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณทลจ.นครปฐม) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.  บริษัท เมอิโกทรานส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด

พ.ศ. 2556   รองประธานโครงการยุทธศึกษาโลจิสติกส์ คำสั่งแต่งตั้งโครงการศูนยุทธศึกษาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการฯระยะ พ.ศ.2556-2560) ดำเนินด้านพัฒนานิสิตออกสู่วิชาชีพ อบรมด้านวิชาชีพและ ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์