Single View Blog 2
ดร.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

บทความ

พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์และของเร่งด่วน
หน้าที่ของชิปปิ้งและวิธีการแก้ปัญหา
การเตรียมพิธีการศุลกากรขาเข้า
การอ่านค่าพิกัดอัตราศุลกากร
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรการนำเข้าสินค้า
การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน (ป้องกันและปฏิบัติ)
การบริหารร้านค้าปลีก กรณีศึกษา เฟอร์นิเจอร์ วิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
การบริหารจัดการความปลอดภัยของสินค้าในการจัดส่งและจัดเก็บ
3.1 วิธีการสืบค้นข้อมูลสำหรับงานพิธีการศุลกากร ของคนธีร์ (ธีร์วรา)
3. Shipping methods วิธีาการทำงานของพนักงานชิปปิ้ง การประสานงานของตัวแทนออกของคนธีร์
2. Transport Survey เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขนส่ง หลักและวิธีการทำงาน (จากประสบการณ์คนธีร์ผู้สอน)
01.Warehouse Checker aj.คนธีร์ เน้นปฏิบัติการในงานคลังสินค้า
Shipping Medthods วิธีการทำงานตำแหน่งชิปปิ้ง
การปฏิบัติงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา CP all ซีพีออลล์
อุปกรณ์ยกขนและจัดเก็บในคลังสินค้า
การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน (ป้องกันและปฏิบัติ)
เส้นทางเศรษฐกิจ สายสำคัญของประเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
การกระจายและการขนถ่ายสินค้า
ขั้นตอนการนำตู้สินค้าไป X Ray ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
แนวความคิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทย
การวิเคราะห์ กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework)
โปรแกรมการเดินทางดูงานด้านโลจิสติกส์ เส้นทางสายยุโรป
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain)
ปลากะตักปรุงรส : ปลาเล็กๆ กับความหวังครั้งใหม่ของชาวชุมชนบ้านกระซ้าขาว งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5
ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (VOD สอน)
วิธีการค้นพิกัดอัตราศุลกากร และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (VDO สอน)
ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร (VDO สอน)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (VDO สอน)
การปฏิบัติการ พิธีการและการคิดราคาศุลกากร (VDO การสอน)
วิธีการกำหนดราคาศุลกากร การกำหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์ (VDO การสอนพิธีการศุลกากร ส่วนราคาศุลกากร)
ชนิดของรถบรรทุกชนิดต่าง ๆ (VDO ประกอบการสอน)
การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ( VDO วิธีการทำงานของชิปปิ้งเวลาปฏิบัติงาน)
การปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ VDO สอน
การจัดการพาณิชยนาวี (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือจนถึงขั้นตอนพิธีการศุลกากร การขนส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาระค่าใช้จ่าย ฯล)
อิทธิพลของการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ : บทบาทความคิดสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
Warehouse Checker Transportation Survey Shipping (Import-Export)
การสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน Building Resilience in Supply Chains (บทความในวารสารโลจิสติกส์)
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลุกค้าและซัพพลายเอ่อร์อย่างยั่งยืน TCI1
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จำกัด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด กรณีศึกษา เพกาซัส โกลบอลเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้า PSCI- 349
แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์ TCI2