Single User
อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 4 ปี)

ประวัติการศึกษา

(ปร.ด.)  สาขาวิชาสหวิทยาการ   วิทยาลัยสหวิทยาการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กำลังศึกษาต่อ)

(ศศ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม   วิทยาลัยนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศศ.บ.)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์    02-473-7000

เบอร์มือถือ   063-349-5050