Single View Blog 1
อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

กระบวนทัศน์การสื่อสารการแสดง   ศิลปวัฒนธรรมศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และการศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ “การเมือง “อุบายมารยา” แบบมาคิอาเวลลี (MACCHIAVELLI) ของพระเจ้าปราสาททอง พระราชกระทู้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และคำสนองพระราชกระทู้ของพระยาโบราณราชธานินทร์(พร เดชะคุปต์)”  วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปีที่ 12

เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร.(2559).ตำราประกอบการเรียนการสอน : แนวทางการเขียนงานวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ศึกษา.กรุงเทพ:โรงพิมพ์สหธรรมิก.

เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร.(2561). การศึกษานาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น  กรณีศึกษา: ฟ้อนดาบและวิถีชุมชนของชาวไทยใหญ่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ผู้วิจัย)

เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร. (2562). บทความวิจัย เรื่อง การศึกษานาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น  กรณีศึกษา: ฟ้อนดาบและวิถีชุมชนของชาวไทยใหญ่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา .13 (2) : 20-32 ( TCI 2)

เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร. (2562).  การพัฒนาองค์ความรู้วัฒนธรรมไทย-จีน  เพื่อยกระดับชุมชนย่านธนบุรีเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร. (2563). ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกผ่านการเรียนรู้ทางนาฏยศิลป์.  ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (ผู้วิจัย)

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

วิทยากรรับเชิญ  : เวทีเสวนา Museum based learning : what we do and what we get and How to improve it.  จัดโดย  iCulture  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   มหาวิทยาลัยมหิดล   (20-22  และ 27-29 พฤศจิกายน 2563)  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระนคร

ผู้นำเสนอประเด็นเสวนา :  เวทีเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2562  จัดโดย  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (23 สิงหาคม 2562)  ณ ห้องบรรยาย 102  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

วิทยากรรับเชิญ : โครงการเสวนาวิชาการ  "แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้"  จัดโดย  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ร่วมกับ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระนคร  (16-17  มิถุนายน 2558)  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พระนคร