Single User
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

กลุ่มวิชาชีพครู

ประวัติการศึกษา

2559  -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2556  -  Ph.D. Social Sciences Department of Buddhist Studies (Language and Literature)   Magadh University

India

2532  -  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร

2523  -  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย – วิชาโทประวัติศาสตร์  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ 02-4737000 ต่อ 1572

***การศึกษาเปรียบเหมือนการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด และ การเรียนรู้ จะทำให้เราเดินทางอย่างระมัดระวัง

***ปี พ.ศ. 2563-2564 เป็นช่วงเวลาทีโควิดระบาดหนัก ส่งผลให้การทำงานเป็น WFH การสอนการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ สะท้อนความไม่สะดวกระหว่างการสอนที่ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบได้เห็นหน้าตา บุคลิกลักษณะตัวจริง มาเป็นวิถีผ่านกล้อง ออนไลน์ ท่ามกลางวิถี New Normal พลิกวิธีการเรียนรู้ เพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการอาหารสมอง ยามที่จัดสรรเวลาเลือกช็อปรายการ เสวนา อบรม หลากหลายสถาบัน และวิทยากรที่มากด้วยคุณภาพ มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน  ก็สามารถเลือกสรรตามประสงค์ โดยไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องแต่งตัวเลิศหรู เพียงมีความสุภาพถูกกาละ เทศะ แหล่งเรียนรู้มีมากมาย

Biography & Citations

                                                                                ประวัติและผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล

วุฒิการศึกษา   -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                           -  Ph.D. Social Sciences Department of Buddhist Studies (Language and Literature)   

                                          Magadh University   India

                          -  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ      มหาวิทยาลัยศิลปากร

                          -  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย – วิชาโทประวัติศาสตร์      วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ สาขา ภาษาไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน          คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานวิชาการ  :  คู่มือครู / เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน / ตำราเรียน / หนังสือ / บทความวิชาการ /

                                 บทความวิจัย / งานวิจัย

     คู่มือครู

ปราณีต ม่วงนวล. (2545). มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations). หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา.

    เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

ปราณีต ม่วงนวล. (2554). หลักการอ่านและการเขียนคำไทย (Reading and Writing Systems in Thai). สาขาวิชาภาษาไทย

              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธิผล (Listening and Speaking for Achievement). คณะครุศาสตร์

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

    ตำราเรียน

ปราณีต ม่วงนวล. (2557). วัฒนธรรมไทยในภาษาและวรรณคดี (Thai Culture in Language and Literature).

             สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

    หนังสือ

ปราณีต ม่วงนวล. (2560). การอ่านคิดวิเคราะห์ (Analytical Reading). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2561). ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู (Language and CultureforTeacher). (พิมพ์ครั้งที่ 2).

              กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล. (2562). การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธิผล (Listening and Speaking for Achievement). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2563). ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู (Communication skills and culture for

              teachers). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ปราณีต ม่วงนวล และสุวรรณ ม่วงนวล. (2563). ท้องถิ่นราชบุรีตามหลักธรรมาภิบาล. (Ratchaburi in Accordance with the

              Good Governance Principle). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

    บทความวิชาการ

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). ภัยเงียบที่ควรรู้ : ไวรัส Ebola. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทยและสังคมโลก

              คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). อุ้มบุญ : ละเมิดสิทธิ หรือ ค้ามนุษย์. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทยและสังคมโลก

              คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). อาเซียน : รู้จักเขา รู้จักเรา พร้อมก้าวสู่ AEC 2558/2015. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทยและ

              สังคมโลก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2561). วัฒนธรรมประเพณีไทย ตอนที่ 1 : จุลกฐินถิ่นไทลื้อ.

              ดูที่   http://identity.bsru.ac.th/archives/5328

ปราณีต ม่วงนวล. (2562). การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบวัฒนธรรมไทย.

              ดูที่   https://drive.google.com/file/d/1cvstt6fZ6CqYHrsCch2NmKALgKyn89Q5/view

ปราณีต ม่วงนวล. (2563). ทักษะการสื่อสาร : ฟัง พูด อ่าน เขียน  ตอนที่ 1  การฟัง.

              ดูที่  https://drive.google.com/file/d/1iv6_xNAqMNCST4r7TlyZpkAm4CaAxNrD/view

    บทความวิจัย

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). “ธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              จังหวัดราชบุรี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร  Journal of Yanasangvorn Research Institute. ปีที่ 7

              ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559),  79-92.

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). “การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร Journal of                     Yanasangvorn Research Institute. ปีที่ 7  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559),  74-86.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ (2561). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัย

             เทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4”.

             เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้

             สาขากลุ่มการศึกษา. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,  223-234.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2562). “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

              เจ้าพระยา ด้วยวิธี CIPP Model”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

              “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2562,

               725-736.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2564). “การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณ                           สังวร Journal of Yanasangvorn Research Institute. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2564), 117-135.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ ปราณีต ม่วงนวล และณัฐมน พันธ์ชาตรี. (2565). "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

            สภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาครู". วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. 12(2), 108-118.

ปราณีต ม่วงนวล. (2566). "วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยทรงดำ". วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 24(1), 1-15.

งานวิจัย

ปราณีต ม่วงนวล. (2554). คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2553. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี. คณะครุศาสตร์

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2564). การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบริษัทซันซันซอฟท์ จำกัด.

Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=n9G7yuoAAAAJ&hl=th

Content (2567) 

https://medium.com/@pn1591/มโนทัศน์สำคัญของการพูดให้สัมฤทธิ์ผล-2ec39ecafd6d

https://medium.com/@pn1591/การอ่านคิดวิเคราะห์-889f78ae6995

https://medium.com/@pn1591/เจดีย์ปัญญา-86127d1a5738

https://medium.com/@pn1591/ทักษะการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่-21-44850b6012f3