Single View Blog 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- สาขาภาษาไทย

: วัฒนธรรมไทยในภาษาและวรรณคดี

: หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

: การอ่านคิดวิเคราะห์

: การฟัง การพูดเพื่อสัมฤทธิผล

- วิชาชีพครู

: ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู

: ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู

- รัฐประศาสนศาสตร์

: หลักธรรมาภิบาล

: นโยบายสาธารณะ

: การเมืองการปกครองของไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ปราณีต ม่วงนวล. (2554). คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร                              5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2553. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2564). การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากบริษัทซันซันซอฟท์ จำกัด.

บทความวิจัย

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). “ธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วน                                 ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of                                           Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม–                                         มิถุนายน 2559),  79-92.

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). “การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร                                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of  Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist                           University. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559),  74-86.

ปราณีต ม่วงนวล พินโย พรมเมือง และทองคํา เกษจันทร์. (2560). “รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านที่มีประสิทธิผลของ                            โรงเรียนคําโพนทองราษฎร์นิยม”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal                                of  Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–                                ธันวาคม 2560),  299-308.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ (2561). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษา                              วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4”. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอ                              ผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้ สาขากลุ่มการศึกษา. วันที่ 20                                              กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,  223-234.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2562). “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวิธี CIPP Model”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน                               จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7  “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน                                จอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2562,  725-736.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2564). “การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี”. วารสารสถาบันวิจัยญาณ                           สังวร Journal of Yanasangvorn Research Institute. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2564), 117-135.

วิเชียร อินทรสมพันธ์ ปราณีต ม่วงนวล และณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2565). “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาครู”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. 12(2), 108-118.

ปราณีต ม่วงนวล. (2566). “วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยทรงดำ”. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 24(1), 1-15.

ผลงานวิชาการ : คู่มือครู / เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน / ตำราเรียน หนังสือ / บทความวิชาการ

คู่มือครู

ปราณีต ม่วงนวล. (2545). มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations). หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา.

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

ปราณีต ม่วงนวล. (2554). หลักการอ่านและการเขียนคำไทย (Reading and Writing Systems in Thai). สาขาวิชา                                 ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2559). การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธิผล (Listening and Speaking for Achievement). คณะครุศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ตำราเรียน

ปราณีต ม่วงนวล. (2557). วัฒนธรรมไทยในภาษาและวรรณคดี (Thai Culture in Language and Literature). สาขา                              วิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

หนังสือ

ปราณีต ม่วงนวล. (2560). การอ่านคิดวิเคราะห์ (Analytical Reading). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2561). ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู (Language and CultureforTeacher).                                                (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล. (2562). การฟังการพูดเพื่อสัมฤทธิผล (Listening and Speaking for Achievement). กรุงเทพฯ:                                  สหธรรมิก.

ปราณีต ม่วงนวล และคณะ. (2563). ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู (Communication Skills and Culture                                for Teachers). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ปราณีต ม่วงนวล และสุวรรณ ม่วงนวล. (2563). ท้องถิ่นราชบุรีตามหลักธรรมาภิบาล. (Ratchaburi in Accordance                                    with the Good Governance Principle). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

บทความวิชาการ

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). ภัยเงียบที่ควรรู้ : ไวรัส Ebola. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทยและสังคมโลก                                                คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). อุ้มบุญ : ละเมิดสิทธิ หรือ ค้ามนุษย์. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทยและสังคมโลก                                        คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2558). อาเซียน : รู้จักเขา รู้จักเรา พร้อมก้าวสู่ AEC 2558/2015. บทความอ่านเสริมในวิชาสังคมไทย                           และสังคมโลก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ปราณีต ม่วงนวล. (2561). วัฒนธรรมประเพณีไทย ตอนที่ 1 : จุลกฐินถิ่นไทลื้อ 

ดูที่  http://identity.bsru.ac.th/archives/5328

ปราณีต ม่วงนวล. (2562). การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบวัฒนธรรมไทย.

ดูที่  https://drive.google.com/file/d/1cvstt6fZ6CqYHrsCch2NmKALgKyn89Q5/view

ปราณีต ม่วงนวล. (2563). ทักษะการสื่อสาร : ฟัง พูด อ่าน เขียน  ตอนที่ 1  การฟัง.

ดูที่  https://drive.google.com/file/d/1iv6_xNAqMNCST4r7TlyZpkAm4CaAxNrD/view

 

 

 

รางวัลที่ได้รับ

 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 1  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 9 กันยายน 2558
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 2  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 2 กันยายน 2559
 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 3  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 20 สิงหาคม 2560
 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 4  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 5. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 5  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 6. โล่ประกาศเกียรติคุณ :- เป็นผู้อุทิศและเสียสละเวลา เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา"  รุ่นที่ 6  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 7. โล่เกียรติยศในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 19 มกราคม 2564
 8. รางวัลเพชรรัตน์ สาขา ต้นแบบแม่พิมพ์ตัวอย่างผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ได้รับมอบจาก หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ ประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
 9. รางวัลเพชรสุบรรณ “คนดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ได้รับมอบจาก พลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565  ณ ห้องดอนเมืองบอลรูมย์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 10. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2562 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5104.2/932 ลว.21 เม.ย. 2566)

ผลงานอื่นๆ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ 157/2562  ลว. 8 ก.ค. 2562)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สาขาภาษาไทย) (เผยแพร่เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ตามหนังสือ ที่ ว 4- ว 5  ลว. 27 ธ.ค. 2562)
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2" (หนังสือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด่วนที่สุด ที่ อว 0645.1/228  ลว. 5 ก.พ. 2563)
 4. คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประชุมจัดทำรายละเอียดผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Test Blueprint) (หนังสือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.1/700 ลว. 14 ก.พ. 2563)
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ "บทความวิจัยและบทความวิชาการ" เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 128/2563  ลว. 25 ก.พ. 2563)
 6. ผู้เชี่ยวชาญอ่านและตรวจรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 150/2563  ลว. 6 มี.ค. 2563)
 7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ที่ 032/2563 ลว. 22 เม.ย. 2563)
 8. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ อว 0629.4/พิเศษ ลว. 15 ธ.ค. 2563)
 9. คณะกรรมการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
  ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพครู (คำสั่งสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 004 / 2563  ลว. 2 ธ.ค. 2563)
 10. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย (บันทึกข้อความ กลุ่มวิชาขีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ อว 0643.06/1447  ลว. 30 พ.ย. 2563)
 11. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการจัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 (ที่ อว 0643.05/ว008  ลว. 23 มี.ค. 2563)
 12. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ในโครงการจัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ที่ อว  0643.05/ว001  ลว. 10 ก.พ. 2564)
 13. กองบรรณาธิการ และพิสูจน์อักษร วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มี.ค. – เม.ย. 2564) E-ISSN : 2773-9147 (Online)
 14. ประธานกรรมการ คณะกรรมการควบคุมประจำห้องบรรยาย สำหรับการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21" (คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ที่ 591/2564  ลว. 11 มี. ค. 2564)
 15. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ อว 6501.1102.03/ปอ.ลส.  ลว. 30 มี.ค. 2564)
 16. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5" ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ที่ อว 0645.1/695  ลว. 7 พ.ค. 2564)
 17. กรรมการตัดสินระดับอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมประกวดกลอนออนไลน์ในโอกาสวันสุนทรภู่ 2564 (ประกาศ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564   ลว.  25 พ.ค. 2564)
 18. คณะกรรมการบริหาร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โรงเรียนอัมพวันศึกษา แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปี 2562 - ปัจจุบัน)
 19. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 8/2564  ลว. 24 พ. ค. 2564 หนังสือเชิญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ อว 0642.03/713 ลว.  31 พ.ค. 2564)
 20. คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (อุปนายก) (ทะเบียนเลขที่ จ.1312/2564  ส.ค.6  ลว. 21 มิ.ย. 2564)
 21. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564 (Peer Review) (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 415/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564  หนังสือเชิญ  โครงการฯ  ลว. 7 มิ.ย. 2564)
 22. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04010/ว1710 ลว. 19 ส.ค. 2564)
 23. วิทยากรเสวนาเรื่อง "มรดกภูมิปัญญาในวรรณกรรมไทย" คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ที่ สกท.12/2565 ลว. 21 ก.พ. 2565)
 24. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  The 9th International Conference on Education (CE 2022) and The 18th National Conference "lnnovative and Creative Education: Future and Cha[lenge in Educational Research on Teaching and Learning toraard Professional Devetopment in the New Normal Era" (ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยระดับชาติ ลำดับที่ 8) (คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 783/2565  ลว. 9 พ.ค. 2565)
 25. ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้ งที่ 6" ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ อว 0645.1/726 ลว. 11 พ.ค. 2565)
 26. กรรมการวิพากษ์ประจำห้องนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้ งที่ 6" ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) (หนังสือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด่วนที่สุด ที่ อว 0645.1/750 ลว. 17 พ.ค. 2565)
 27. กองบรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (TCI ฐาน 2 : ปี 2022-2024)
 28. คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดราชบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) (คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 61/2565 ลว.6 ก.ค. 2565)
 29. วิทยากร โครงการเสวนาเรื่อง วรรณกรรมกับชีวิต โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  (สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ที่ สกท.18/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2565)
 30. คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (Peer Review) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา และวารสารบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 135/2566 ลว.16 ม.ค. 2566)
 31. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ปี 2564-ปัจจุบัน)
 32. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ) (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 95-2566 ลว.2 ก.พ. 2566)
 33. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ The 10 th International Conference on Education (ICE 2023) and The 19 th National Conference "Education and Learning Innovation for the Post-Pandemic Era and the Future" (คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ อว 8612/847 ลว. 10 มี.ค. 2566)
 34. กรรมการวิพากษ์ประจำห้องนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5" ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ อว 0645.1/359 ลว. 13 มี.ค. 2566)
 35. คณะกรรมการขับเคลื่อนภาระงานด้านการศาสนศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ที่ 14/2566 ลว.29 มี.ค.2566)
 36. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (Silpakorn Educational Research Journal) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ อว 8612/1437 ลว. 4 เม.ย. 2566)
 37. วิทยากร โครงการเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางแก่นิสิต "ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21" (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วันที่ 23 เม.ย. 2566)