Single View Blog 2
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง

บทความ

เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning Techniques) ตอนที่ 3
เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning Techniques) ตอนที่ 2
เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning Techniques) ตอนที่ 1
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประเมินความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชสิทธารามโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชีวิตพืชและปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช