Single User
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

- กศ.บ.  การแนะแนว (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

- กศ. ม. จิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม 24 ปี 5 เดือน

Biography & Citations