Single User
ผศ.ดร.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2564  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2553   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2556    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2550    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations