Single View Blog 1
ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ฟิสิกส์  ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์  ฟิสิกส์ฟิล์มบาง และวิทยาศาสตรศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

T. Tohsophon , N. Wattanasupinyo , B. Silskulsuk , N. Sirikulrat . Effect of aluminum and indium co-doping on  zinc  oxide films prepared by dc magnetron sputtering. Thin Solid Films.  520 (2011) p. 726–729.

นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ(2553). สมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียม เตรียมโดยเทคนิค  ซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (ฟิสิกส์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2553). การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียมด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน    สปัตเตอริง โดยใช้เป้าเซรามิกส์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Nuntanut Wattanasupinyo. (2016). The Development of Innovation of The Force from Magnetic Fields Acting on    the Wire with an Electric Current Flowing Through in Physics for Undergraduate Students. Siam Physics          Congress 2016, 8-10 June 2016, Ubon Rachathani, Thailand,. pp. 87-91.

ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล และ นันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2560). การพัฒนาชุดการทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยวิธีการตกอย่างอิสระของวัตถุ. การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1  ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0, 10 พฤศจิกายน 2560, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 1263-1271.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ กมลชนก พูลสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  และการประยุกต์ใช้งานในของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์.              การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560, 21 กรกฎาคม 2560, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, หน้า 807-812.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วม กับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 11(2), 37-44.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล. (2561). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอน โดยใช้แผนผังมโนทัศน์กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, 27 เมษายน 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, หน้า 910-916.

รัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ อนุวัฒน์ หัสดี. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เซลล์ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, 27 เมษายน 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, หน้า 947-954.

ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ, เกศริน มีมล, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ, สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล และ อนุวัฒน์ หัสดี. (2561). คุณลักษณะความเป็นครู และความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 – 7 ธันวาคม 2561, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย, หน้า 765 – 772.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ, อารียา บุญทศม และธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมร่วมกับผังมโนทัศน์. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, 27 เมษายน 2561, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย.

อินทิรา อินทรเกตุ, สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และอนุวัฒน์ หัสดี. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4. วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

วรเดช ระดากรม, นันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดอินทาราม โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulationsใ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1. 22 กุมภาพันธ์ 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร.

นันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2563).การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้ในการสอน วิชาฟิสิกส์    เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 22 (1). หน้า 109-122.

นันท์ธร ใจเย็น, สุดี คมประพันธ์ และนันทนัช วัฒนสุภิญโญ. (2563).การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้ชุดกิจกรรมและการแชทกับเว็บเพจปีเตอร์ (Peter). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ“การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2”. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร.

รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในกลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน จากการเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานในของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์” กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทการนำเสนอ oral presentation ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๐  ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้น

2. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกลุ่มฟิสิกส์ โครงงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องวัดควันดำ (รุ่น TINY - 1) สำหรับวัดควันดำยานพาหนะบนท้องถนน (Development of black smoke meter (series TINY - 1) for the black smoke measurement of vehicle on the road) นำเสนอโดย นายนันท์ธร ใจเย็น และ นายคาวิน พรหมโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ผลงานอื่นๆ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย LMI GLOBE Train-the-Trainer Workshop : Basic Protocols 23-26 January 2012
2. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย LMI GLOBE Train-the-Trainer Workshop : Advanced Protocols 27-28 January 2012
3. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Language Institute Certificate of Attendance ( English for English Teacher)  17-19 February 2012
4. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  Certificate of Attendance (English for Research) from KDU COLLEGE  26 September 2012
5. อบรมภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Certificate of Attendance Completed the Workshop of Gaming for Foreign Language Classroom 19 April 2013
6. อบรมภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Certificate of Attendance  Completed the Workshop Using English for Success  5 June 2013
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการ ในหัวข้อ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการ ในหัวข้อ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
9. อบรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ เรื่อง Enhancing 21st Century Pedagogical Content Knowledge and Skills for Secondary/Elementary Science/Mathematics Teacher/Educators ณ SEAMEO RECSAM) ปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 (4 สัปดาห์)
10. อบรมในโครงการครุศาสตร์พัฒนาภาษาสู่อาเซียน  ณ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 – 25 พฤษภาคม 2557 (4 สัปดาห์)
11. เข้าร่วมงาน International Conference on Culture Communication and Multimedia Technology
ณ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย วันที่ 29 เมษายน 2557

12.โครงการอบรมนักวิจัยระดับกลาง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

13.โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 22 สิงหาคม 2557

14. เข้ารับการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับอาจารย์และบุคลากร ของสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 2-31 กรกฎาคม 2557

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโครงร่างวิจัย (Research  propersal)  สำหรับขอทุนภายนอก  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558

16. อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นำนิสิตแข่งขันประกวด  โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2558

17. อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นำนิสิตไปเข้าร่วมงานและนำเสนอวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันที่   11 กรกฎาคม  2558

18.  เข้าร่วมงาน  The 1st international conference on education (SWUICE) ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 11-12 กันยายน 2558