Single View Blog 2
รศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

บทความ

AMYGDALA for Clarinet, Violin, Viola, Cello and Piano
AMYGDALA for Clarinet, Violin, Viola, Cello and Piano
งานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “นกขมิ้น” สําหรับวงฟลูตควินเต็ด
งานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “นกขมิ้น” สําหรับวงฟลูตควินเต็ด
บทเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์ อ.อู่ทอง ชุดดอกไม้ “มหาพรหม”
บทเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์ อ.อู่ทอง ชุดดอกไม้ "มหาพรหม"
แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา สำหรับกลุ่มวิชาโยธวาทิตศึกษา : กรณีศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา สำหรับกลุ่มวิชาโยธวาทิตศึกษา : กรณีศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์เบสสมัยนิยมระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์เบสสมัยนิยมระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล