Single View Blog 1
ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ปี 2563

1.บทความเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์เบสสมัยนิยมระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 20(2), 119-130 (TCI 2)

2. บทความเรื่อง นวัตกรรมการประพันธ์เพลง “สำเนียงธรรม” ที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อใช้ปรับกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 14(2), น. 27 – 38. (TCI 2)

3. บทความเรื่อง กระบวนการพัฒนาบทประพันธ์เพลงบลูส์ที่สร้างบทฐานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทดำ วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม. 19(2), น. 27 – 38. (TCI 2)

4. งานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ “พญาสยามช้างเผือก” สำหรับ 2 ดับเบิลเบส” เผยแพร่ในงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2.  - วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

5. งานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ The “Replacement” for String Quartet เผยแพร่ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) “Boundless Culture” 2020. 15-16 December 2020. P. 29-58.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลการบทความวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1  ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานระดับอาเซียน บทเพลง ช่อชงโค โอเวอร์เจอร์ ในงาน Wind Symphony:   The Spirit of ASEAN 2015 วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2515 ที่หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นักวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์"

ผลงานอื่นๆ