Single View Blog 1
รศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การประพันธ์เพลง การสร้างนวัตกรรมด้านดนตรีศึกษา การวิจัยเชิงพื้นที่และบูรณาการศาสตร์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ปี 2563

1.บทความเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์เบสสมัยนิยมระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 20(2), 119-130 (TCI 2)

2. บทความเรื่อง นวัตกรรมการประพันธ์เพลง “สำเนียงธรรม” ที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อใช้ปรับกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 14(2), น. 27 – 38. (TCI 2)

3. บทความเรื่อง กระบวนการพัฒนาบทประพันธ์เพลงบลูส์ที่สร้างบทฐานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทดำ วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม. 19(2), น. 27 – 38. (TCI 2)

4. งานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ “พญาสยามช้างเผือก” สำหรับ 2 ดับเบิลเบส” เผยแพร่ในงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2.  - วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

5. งานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ The “Replacement” for String Quartet เผยแพร่ในงาน The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) “Boundless Culture” 2020. 15-16 December 2020. P. 29-58.

6.งานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ S/Si-Luh-wet#22: The Sound Silhouette of Spiritual in electricacoutic Music เผยแพร่ในงาน The 2nd  International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) “Cultural Treasure Heritages” 2022. 23-24 Februry  2022. P. 62-66.

7. งานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ The “AMYDALA” for Clarinet Violin Viola Cello and Piano เผยแพร่ในงาน The 3nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA)2022 “The Cultural Creativity of Regional Arts towards the International Intergration” 2022. 26-27 August P. 143-147.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลการบทความวิจัยประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1  ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานระดับอาเซียน บทเพลง ช่อชงโค โอเวอร์เจอร์ ในงาน Wind Symphony:   The Spirit of ASEAN 2015 วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2515 ที่หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นักวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์"

ผลงานอื่นๆ