Single View Blog 1
ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

อาชีวอนามัย  สาธารณสุข

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รายงานวิจัย

อนามัย เทศกะทึก จินตนา ศิริวราศัย ฌาน ปัทมะ พลยง. (2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การทำนายสภาวะทางสุขภาพของแรงงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดกรองสุขภาพ. (ทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส))

วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

ฌาน ปัทมะ พลยง พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ สุรทิน มลีหวล ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์ มริสสา กองสมบัติสุข ฉันทนา ผดุงทศ ณัฐพงศ์ แหละหมัน. (2564). การสำรวจความต้องการต่อการตรวจสารเคมีที่มีความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. (ตอบรับตีพิมพ์)

ดวงเดือน ฤทธิเดช ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข. (2564). ปัจจัยส่วนบุคคลและความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (ตอบรับตีพิมพ์)

ดวงเดือน ฤทธิเดช ฌาน ปัทมะ พลยง. (2563). ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED model ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มพนักงานที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในสถานประกอบการ จังหวัดระยอง. วารสารกองการพยาบาล, 47(3), 39-56.

ชนพร พลดงนอก ฌาน ปัทมะ พลยง. (2563). ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน เอทธิวเบนซีน และไซลีน (บีเทค) ทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทของผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 6(2), 45-57.

ฌาน ปัทมะ พลยง ดวงเดือน ฤทธิเดช มริสสา กองสมบัติสุข กิตติพล ไพรสุทธิรัตน ขนิษฐา เสมานุสรณ์. (2563). การทดสอบแบบประเมินความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ,13(2), 140-157.

ฌาน ปัทมะ พลยง ทอฝัน หินกาล จุฑามาศ แสนบี้ กิตติพิชญ์ เส้งขาว พสธร พรหมพินิจ กิจจา จิตรภิรมย์ เชิดศิริ นิลผาย. (2563). ความรู้สึกไม่สบายเชิงความร้อนจากการใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. วารสารควบคุมโรค,46(3), 291-302.

ฌาน ปัทมะ พลยง ชนากานต์ กล้ากสิการ พนิดา จงจิตร ธัญชนก วงษ์เพ็ญ โยธิน พลประถม พิมพร พลดงนอก. (2563). การศึกษาแบบผสมผสานวิธี: พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีผลต่ออาการเฉียบพลันของเกษตรกร อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,9(1), 104-115.

มริสสา กองสมบัติสุข ฌาน ปัทมะ พลยง ดวงเดือน ฤทธิเดช. (2563). ความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3(2),112-120.

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ฌาน ปัทมะ พลยง กาญจนา พิบูลย์ ธนิดา จุลนิชย์พงษ์ ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ พวงทอง อินใจ. (2563). รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารควบคุมโรค, 46(2), 176-185.

ฌาน ปัทมะ พลยง ณัฐพล สาระพิมพา สิริยากร พุกการะเวก โชติรส ดีกล้า บุตรี เทพทอง พิมพร พลดงนอก. (2562). ผลกระทบต่อโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการสะพายกระเป๋านักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร. วารสารกรมการแพทย์, 44(4), 48-53.

อนุชา ภู่กลาง นลธวัช ทองตื้อ จงเจตน์ จงสมจิตร ฌาน ปัทมะ พลยง. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 5(2), 108-120.

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ฌาน ปัทมะ พลยง พรทิพย์ เย็นใจ. (2561). การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ประเมินทัศนคติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย. วารสารควบคุมโรค, 44(4), 388-399.

ดวงเดือน ฤทธิเดช ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข. (2561). ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ ไหล่ และหลัง ของพนักงานในสำนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในจังหวัดระยอง. วารสารกรมการแพทย์, 43(6), 57-63.

กิจจา จิตรภิรมย์ ฌาน ปัทมะ พลยง ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์. (2561) การปนเปื้อนแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะจากส้วมที่ตั้งในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.วารสารควบคุมโรค, 44(1), 39-49.

ฌาน ปัทมะ พลยง. (2560). ปัจจัยด้านการยศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ตโฟนของนิสิต มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 40(4), 30-43.

ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข วรรณภา แสงศรีจันทร์ ขนิษฐา เสมานุสรณ์.  (2560). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง. วารสารควบคุมโรค, 43(3), 280-292.

ฌาน ปัทมะ พลยง พิมพร  พลดงนอก  ศิราณี เย็นใจ. (2559). ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในงานอาชีวอนามัยของกลุ่มอาชีเกษตรกรทำนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16 (2),119-137

ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข. (2559). โรคปอดจากการประกอบอาชีพและการทดสอบสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16,16-36.

ฌาน ปัทมะ พลยง อนามัย เทศกะทึก นันทพร ภัทรพุทธ นลินี ศรีพวง. (2559). เปรียบเทียบระดับกรดทรานส์ ทรานส์มิวโคนิกในปัสสาวะระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนนและกลุ่มสำนักงาน ในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 25(6), 950-959.

กิจจา  จิตรภิรมย์  วลีรัตน์ ภมรพล  วชิระ สิงหคเชนทร์  ฌาน ปัทมะ พลยง. (2559).การประเมินความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารในร้านอาหารตามสั่งในตลาดคลองเตย กรุงเทพมหานคร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 9(2), 18-30.

จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ พรธิภา ไกรเทพ ณภัทร เตียววิไล จิราพร ทรงพระ วิทวัส กมุทศรี ฌาน ปัทมะ พลยง. (2559). ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน.วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(2), 56-63.

ฌาน ปัทมะ พลยง. (2558). การเฝ้าระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเบนซีนของนักเรียนใกล้นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุด. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15, 35-46.

ฌาน ปัทมะ พลยง อนามัย เทศกะทึก นันทพร ภัทรพุทธ. (2558). เปรียบเทียบการรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนนในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 8, 7-20.

ฌาน ปัทมะ พลยง ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์ มริสสา กองสมบัติสุข. (2557). ระดับรายวันของสารมลพิษทางอากาศและปริมาณผู้ป่วยที่ได้รับการพ่นยาขยายหลอดลม ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 39(2), 69-76.

รูปแบบนำเสนอวิชาการ

ฌาน ปัทมะ พลยง ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข จินตนา ศิริวราศัย อนามัย เทศกะทึก. (2563). ตัวแปรกวนของกรดซอร์บิกที่ผสมในอาหารต่อดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของสารเบนซีนก่อนเข้าทำงานในพนักงานให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 149-158.

ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์ ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข. (2558). การเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ตับและโลหิตวิทยาของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่มีโอกาสรับสัมผัสสารเบนซีน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุด จังหวัดระยอง. การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.

Iamkulworapong S., Polyong CP., Kongsombutsuk M. (2014). Comparison hematological of benzene exposure between indoor and outdoor among resident living near petrochemical industrial Rayong province. The 21st Asian Conference on Occupational Health (ACOH). 2-4 September 2014. Fukuoka. Japan.

Kongsombutsuk M., Polyong CP., Iamkulworapong S. (2014). Hematological effect on residents exposed to benzene in environment air pollution control, Mab Ta Phut area, Rayong province. The 21st Asian Conference on Occupational Health (ACOH). 2-4 September 2014. Fukuoka. Japan.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

หนังสือ

ฌาน ปัทมะ พลยง. (2563). สุขภาพมูลฐานในผู้ประกอบอาชีพ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (280 หน้า). ISBN: 978-616-572-397-8

ฌาน ปัทมะ พลยง. (2563). อาชีวสุขศึกษา. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (306 หน้า) ISBN: 978-616-568-582-5

ฌาน ปัทมะ พลยง. (2562). สถิติวิจัยทางอาชีวอนามัย: เทคนิควิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (261 หน้า) ISBN: 978-616-497-882-9

คู่มือ

อนามัย เทศกะทึก จินตนา ศิริวราศัย ฌาน ปัทมะ พลยง. (2564). คู่มือคัดกรองสุขภาพของแรงงานที่รับสัมผัสสารบีเทคในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ฌาน ปัทมะ พลยง มริสสา กองสมบัติสุข ดวงเดือน ฤทธิเดช. (2563). คู่มือสื่อสารความเสี่ยงภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสสารเบนซีน สำหรับกลุ่มอาชีพให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ฌาน ปัทมะ พลยง สุรวิทย์ นันตะพร. (2563). คู่มือการสร้างสังคมสุขภาวะสำหรับครูในโรงเรียน

ประเมินผลงานของวารสารวิจัย

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8

ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์