Single User
ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations