Single User
โยธิน พลประถม

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

โยธิน พลประถม

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำเร็จการศึกษา 2546

ปรเญญาโท การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำเร็จการศึกษา 2552

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations