Single View Blog 1
ผศ.วิมลัก สรรคพงษ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปและความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ