Single View Blog 1
ผศ.วรานันท์ อิศรปรีดา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์, นิธิวดี พะเทพ, เด่นศักดิ์ดา ทับทิม, วรานันท์ อิศรปรีดา และเด่นชัย พันธุ์เกตุ. (2559). คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

วรานันท์  อิศรปรีดา. (2565).  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานวิจัย

วรานันท์  อิศรปรีดา (2559) การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

วรานันท์  อิศรปรีดา (2561) การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาครู (ทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วรานันท์  อิศรปรีดา (2565) การสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงประมวลผลและการรับรู้อัตสมรรถนะทางเทคโนโลยีของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้กิจกรรมการสร้างนิทานชีวลักษณ์บนสแครชด้วยกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

บทความวิชาการ

วรานันท์ อิศรปรีดา. (2565). การสนทนากลุ่มออนไลน์ : เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในยุคการเว้นระยะห่างทางสังคม. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. 9(1), 135-148.

บทความวิจัย

เด่นชัย  พันธุ์เกตุ, วรานันท์ อิศรปรีดา, อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ และประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์. (2559). บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการออกแบบกราฟิกเพื่อการสอน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9 กรกฎาคม 2559. หน้า 140-149.

วรานันท์ อิศรปรีดา. (2559, พฤษภาคม-ธันวาคม). การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1(2), 36-48.

นิธิวดี พะเทพ, อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ และวรานันท์ อิศรปรีดา. (2560). การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา :สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ. 25 พฤษภาคม 2561. หน้า 109-117.

วรานันท์ อิศรปรีดา, นิธิวดี พะเทพ และอังคาร ปริญญาชัยศักดิ์. (2562). การศึกษาผลการใช้บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, พระนครศรีอยุธยา. 18 - 19 มกราคม 2562. หน้า 647-654.

วรานันท์ อิศรปรีดา. (2564). การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประเมิน และพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาครู. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 23(4), 330-342.

วรานันท์ อิศรปรีดา. (2565). การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย. 5(1), 43-55.

รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล, วรานันท์ อิศรปรีดา, กวีเชษฐ์ เปีย, ทยิดา เลิศชนะเดชา และอุบลวรรณ ส่งเสริม. (2565). การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดเชิงออกแบบของนักศึกษาครูประถมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 22(1), 30-45.

รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล, วรานันท์ อิศรปรีดา, กวีเชษฐ์ เปีย, ทยิดา เลิศชนะเดชา และปรณัฐ กิจรุ่งเรือง. (2566). กลยุทธ์การโค้ชจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (Co-5 STEPs) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. 9(1), 101-113.

วรานันท์ อิศรปรีดา. (2567). การสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงประมวลผลและการรับรู้อัตสมรรถนะทางเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการสร้างนิทานชีวลักษณ์บนสแครชด้วยกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 26(2)

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ